เหรียญพระรูป
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
เผยแพร่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๙
 
ปฎิทินปักขคณนา พุทธศักราช ๒๕๕๙   พิธีมังคลาภิเษกพระรูปหล่อสมเด็จพระสังฆราช   ปฎิทินปักขคณนา พุทธศักราช ๒๕๕๘   ผังการจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก   กิจกรรมพิเศษเนื่องในงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช...   กำหนดการงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก